About me

More about me
Name
Jessica Trân
Date of birth
17/03/1990
Location

Vietnam
Native language
English

Guestbook 1

Một thanh kẹo ngọt thì rất dể mua nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi bạn ngừng hi vọng.Hi vọng vụt tắt khi bạn bạn ngừng tin tưởng. Tình yêu mất đi khi …

posted by trantranmedia
11 October 2011


Sign guestbook

67 visitors since 11 October 2011.

Blog 1

Have Funny Day!

Một thanh kẹo ngọt thì rất dể mua nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi bạn ngừng hi vọng.Hi vọng vụt tắt khi bạn bạn ngừng tin tưởng. Tình yêu mất đi khi …More blog messages