Blog 2


 • เลือกใส่แหวนให้ถูกหล

  [title]เลือกใส่แหวนให- ถูกหลักโหราศาสตร- ์ [/title]
  นอกจาก แหวนที่เหมาะกับผ- ้หญิง และ แหวนที่เหมาะกับผ- ้ชาย จะถูกทำให้แตกต่า- กันไปเพื่อความสว- งามแล้ว ยังมีการแยกแยะวิ- ีการเลือกใส่แหวน- ห้เข้ากับแต่ละคน- ในรูปแบบของหลักโ- ราศาสตร์อีกด้วย บางตำรากล่าวเอาไ- ้ว่าธาตุในตัวของ- นเราแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ต้องเ- ือกใส่แหวนที่ต่า- กันออกไป แต่จะเชื่อหรือไม- ก็ตาม วันนี้เราก็ได้นำ- ีกหนึ่งทางเลือกข- งผู้ที่มีความเชื- ่อในเรื่องของการ- วมใส่แหวนมาฝากกั- ค่ะ เพราะมีความเชื่อ- ี่ว่าหากเลือกใส่- หวนให้ถูกกับโชคช- ะตาราศีของตน แร่ธาตุอัญมณีที่- ยู่บนแหวนนั้นๆจะ- ่วยคุ้มครองผู้สว- มใส่อีกด้วยค่ะ ตามมาดูวันเกิดกั- การเลือกใส่แหวนไ- ้เลย (หากท่านกำลังมองห- http://www.lenyajewelry.co.th ธุรกิจส่วนตัวผลต- บแทนสูง )

  ผู้ที่เกิดวันอาท- ตย์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำจาก- องแท้ เงินแท้ หรือหยก เพราะมีความเชื่อ- ่าหากเป็นตัวเรือ- ดังกล่าวนี้จะส่ง- พลังดีๆออกมาคุ้ม- รอง

  ผู้ชายให้เลือกใส- แหวนที่มือข้างขว- เน้นไปที่นิ้วกลา- และนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำ- าจ การปกครอง และวาสนาบารมี แต่หากจะเลือกสวม- ส่แหวนที่นิ้วหัว- ม่มือหรือนิ้วโป้- ง ก็ให้ดูตัวเองเสี- ก่อน เพราะการสวมที่หั- แม่มือนั้นต้องเป- นผู้ที่มีเงินทอง- แบบหลงจู๊อยู่แล้- ไม่เช่นนั้นจะเกิ- วาสนาของตน และหากเป็นผู้หญิ- ให้เลือกใส่แหวนท- ่มือข้างซ้าย นิ้วนางไม่ก็นิ้ว- ลาง เพราะจะเสริมพลัง- ัวเองให้เกิดความ- จริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ในการเล- อกสวมแหวนหลายวงใ- นิ้วเดียวกันนั้น- เป็นสิ่งที่ไม่คว- ทำ เพราะเป็นความเชื- อที่ว่าจะทำให้เก- ดความผิดพลาดในเร- ื่องของความรักได- ง่ายๆ

  ผู้ที่เกิดวันจัน- ร์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- ทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือหินสีต่างๆแบ- ใดก็ได้ แต่ควรเป็นแหวนที- วงค่อนข้างผอมบาง หัวแหวนเล็กๆ

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง จะช่วยเสริมดวงแล- คุ้มครอง ห้ามสวมแหวนที่นิ- วก้อยและนิ้วหัวแ- ่มือเป็นอันขาด ส่วนผู้หญิงให้สว- ที่นิ้วมือข้างซ้- ย และสามารถสวมใส่ไ- ้ทั้งนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย จะเกิดความเจริญร- ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมต- ามหานิยมแก่เจ้าข- ง ไม่ควรสวมแหวนที่- ิ้วชี้และนิ้วหัว- ม่มือ ผู้ที่เกิดวันนี้- ามารถสวมแหวนซ้อน- ันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ- อนกันในนิ้วเดียว- ม่ควรเป็นอย่างยิ- ่ง เพราะเป็นความเชื- อว่าจะเกิดความผิ- พลาดในเรื่องของค- วามรักได้โดยง่าย

  ผู้ที่เกิดวันอัง- าร
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนทำด้วยอะ- รก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นวัส- ุที่แตกหักได้ ตัวแหวนค่อนข้างห- าสักหน่อยถึงจะดี หัวแหวนก็ควรจะให- ่เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะเหนี่ย- นำความเจริญรุ่งเ- ืองไว้ได้

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วกลา- หรือนิ้วชี้ จะช่วยคุ้มครองผู- สวมใส่ และไม่ควรเลือกสว- แหวนที่นิ้วนางหร- อนิ้วก้อยจะทำให้- ไม่มีพลัง ส่วนผู้หญิงควรเล- อกสวมแหวนที่นิ้ว- ี้ นิ้วกลางและนิ้วน- งเท่านั้น แหวนจะช่วยส่งพลั- ให้ในทุกเรื่องเช- นเดียวกัน และไม่ควรสวมแหวน- ี่นิ้วก้อย เพราะจะทำให้เสีย- ลังที่เข้มแข็ง สำหรับผู้ที่เกิด- ันนี้สามารถสวมแห- นซ้อนกันหลายๆวงไ- ด้ ไม่ทำให้สูญเสียพ- ังหรือมีผลใดๆในเ- ื่องความรักทั้งส- ิ้น

  ผู้ที่เกิดวันพุธ
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกั- นิ้ว ไม่ควรหนาหรือบาง- นเกินไป หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหล- ่ยมๆจะสามารถเพิ่- พลังของความเจริญ- รุ่งเรืองได้

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วนิ้- ชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือที่นิ้วหัวแม- มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้่วนาง จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง นอกจากนั้นผู้ที่- กิดในวันนี้ ยังสามารถสวมแหวน- ลายวงหลายนิ้ว หรือในนิ้วเดียวก- นเลยก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเส- ยในเรื่องของความ- ักอย่างแน่นอน

  ผู้ที่เกิดวันพฤห- ส
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกั- นิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่- น่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกาย- ่องสว่าง ถึงจะสามารเพิ่มพ- ังของความเจริญรุ- งเรืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วหัวแม่มื- ก็ได้ ไม่ควรสวมแหวนนิ้- ก้อย ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้- ม่ควรสวมแหวนพร้อ- กันหลายวง เพราะจะทำให้เสีย- ลังในเรื่องของคว- มรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก

  ผู้ที่เกิดวันศุก- ์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษ- ะเป็นแฟชั่นหยักๆ- รือเป็นคลื่น หัวแหวนควรจะมีสี- ันหรือเป็นแหวนหล- ยหัวก็ได้ จะสามารเพิ่มพลัง- องความเจริญรุ่งเ- ืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วไหนก็ไ- ้ทั้ง 5 นิ้ว ผู้หญิงก็เช่นกัน สามารถสวมใส่แหวน- ด้ทั้ง 5 นิ้ว จะเป็นนิ้วใดก็ได- จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง แต่การสวมแหวนซ้อ- กันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังใ- เรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคน- ี่รักอิสระเกินกว- าจะควบคุมได้

  ผู้ที่เกิดวันเสา- ์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความ- อดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่- น่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีที่ค- อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลั- ของความเจริญรุ่ง- รืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้ว- ัวแม่มือก็ได้เช่- กัน แต่ไม่ควรสวมแหวน- ี่นิ้วก้อยหรือนิ- วนาง จะเสียพลังในการค- ้มครอง ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะสามารถคุ้มครอง- ด้ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้- ม่ควรสวมแหวนพร้อ- กันหลายๆวง จะทำให้เสียพลังใ- เรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก

  ที่กล่าวมาทั้งหม- นี้เป็นความเชื่อ- นเรื่องของการเลื- อกสวมใส่แหวนที่น- ้วมือตามวันเกิด หากผู้ใดมีความเช- ่อในเรื่องของโหร- ศาสตร์ จะอ่านข้อมูลนี้แ- ้วนำไปปฎิบัติตาม- ็ไม่เสียหายแต่อย- ่างใด ลองดูนะคะ แล้วได้ผลเป็นเช่- ไรก็กลับมาเล่าให- เราได้ฟังบ้าง จะได้เป็นข้อมูลท- ่พิสูจน์แล้วยังไ- ละคะ ขอขอบคุณข้อมูลจา- INN ค่ะ

 • เลือกใส่แหวนให้ถูกหล

  [title]เลือกใส่แหวนให- ถูกหลักโหราศาสตร- ์ [/title]
  นอกจาก แหวนที่เหมาะกับผ- ้หญิง และ แหวนที่เหมาะกับผ- ้ชาย จะถูกทำให้แตกต่า- กันไปเพื่อความสว- งามแล้ว ยังมีการแยกแยะวิ- ีการเลือกใส่แหวน- ห้เข้ากับแต่ละคน- ในรูปแบบของหลักโ- ราศาสตร์อีกด้วย บางตำรากล่าวเอาไ- ้ว่าธาตุในตัวของ- นเราแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ต้องเ- ือกใส่แหวนที่ต่า- กันออกไป แต่จะเชื่อหรือไม- ก็ตาม วันนี้เราก็ได้นำ- ีกหนึ่งทางเลือกข- งผู้ที่มีความเชื- ่อในเรื่องของการ- วมใส่แหวนมาฝากกั- ค่ะ เพราะมีความเชื่อ- ี่ว่าหากเลือกใส่- หวนให้ถูกกับโชคช- ะตาราศีของตน แร่ธาตุอัญมณีที่- ยู่บนแหวนนั้นๆจะ- ่วยคุ้มครองผู้สว- มใส่อีกด้วยค่ะ ตามมาดูวันเกิดกั- การเลือกใส่แหวนไ- ้เลย (หากท่านกำลังมองห- http://www.lenyajewelry.co.th ธุรกิจส่วนตัวผลต- บแทนสูง )

  ผู้ที่เกิดวันอาท- ตย์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำจาก- องแท้ เงินแท้ หรือหยก เพราะมีความเชื่อ- ่าหากเป็นตัวเรือ- ดังกล่าวนี้จะส่ง- พลังดีๆออกมาคุ้ม- รอง

  ผู้ชายให้เลือกใส- แหวนที่มือข้างขว- เน้นไปที่นิ้วกลา- และนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำ- าจ การปกครอง และวาสนาบารมี แต่หากจะเลือกสวม- ส่แหวนที่นิ้วหัว- ม่มือหรือนิ้วโป้- ง ก็ให้ดูตัวเองเสี- ก่อน เพราะการสวมที่หั- แม่มือนั้นต้องเป- นผู้ที่มีเงินทอง- แบบหลงจู๊อยู่แล้- ไม่เช่นนั้นจะเกิ- วาสนาของตน และหากเป็นผู้หญิ- ให้เลือกใส่แหวนท- ่มือข้างซ้าย นิ้วนางไม่ก็นิ้ว- ลาง เพราะจะเสริมพลัง- ัวเองให้เกิดความ- จริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ในการเล- อกสวมแหวนหลายวงใ- นิ้วเดียวกันนั้น- เป็นสิ่งที่ไม่คว- ทำ เพราะเป็นความเชื- อที่ว่าจะทำให้เก- ดความผิดพลาดในเร- ื่องของความรักได- ง่ายๆ

  ผู้ที่เกิดวันจัน- ร์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- ทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือหินสีต่างๆแบ- ใดก็ได้ แต่ควรเป็นแหวนที- วงค่อนข้างผอมบาง หัวแหวนเล็กๆ

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง จะช่วยเสริมดวงแล- คุ้มครอง ห้ามสวมแหวนที่นิ- วก้อยและนิ้วหัวแ- ่มือเป็นอันขาด ส่วนผู้หญิงให้สว- ที่นิ้วมือข้างซ้- ย และสามารถสวมใส่ไ- ้ทั้งนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย จะเกิดความเจริญร- ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมต- ามหานิยมแก่เจ้าข- ง ไม่ควรสวมแหวนที่- ิ้วชี้และนิ้วหัว- ม่มือ ผู้ที่เกิดวันนี้- ามารถสวมแหวนซ้อน- ันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ- อนกันในนิ้วเดียว- ม่ควรเป็นอย่างยิ- ่ง เพราะเป็นความเชื- อว่าจะเกิดความผิ- พลาดในเรื่องของค- วามรักได้โดยง่าย

  ผู้ที่เกิดวันอัง- าร
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนทำด้วยอะ- รก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นวัส- ุที่แตกหักได้ ตัวแหวนค่อนข้างห- าสักหน่อยถึงจะดี หัวแหวนก็ควรจะให- ่เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะเหนี่ย- นำความเจริญรุ่งเ- ืองไว้ได้

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วกลา- หรือนิ้วชี้ จะช่วยคุ้มครองผู- สวมใส่ และไม่ควรเลือกสว- แหวนที่นิ้วนางหร- อนิ้วก้อยจะทำให้- ไม่มีพลัง ส่วนผู้หญิงควรเล- อกสวมแหวนที่นิ้ว- ี้ นิ้วกลางและนิ้วน- งเท่านั้น แหวนจะช่วยส่งพลั- ให้ในทุกเรื่องเช- นเดียวกัน และไม่ควรสวมแหวน- ี่นิ้วก้อย เพราะจะทำให้เสีย- ลังที่เข้มแข็ง สำหรับผู้ที่เกิด- ันนี้สามารถสวมแห- นซ้อนกันหลายๆวงไ- ด้ ไม่ทำให้สูญเสียพ- ังหรือมีผลใดๆในเ- ื่องความรักทั้งส- ิ้น

  ผู้ที่เกิดวันพุธ
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกั- นิ้ว ไม่ควรหนาหรือบาง- นเกินไป หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหล- ่ยมๆจะสามารถเพิ่- พลังของความเจริญ- รุ่งเรืองได้

  ผู้ชายให้สวมแหวน- ี่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วนิ้- ชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือที่นิ้วหัวแม- มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้่วนาง จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง นอกจากนั้นผู้ที่- กิดในวันนี้ ยังสามารถสวมแหวน- ลายวงหลายนิ้ว หรือในนิ้วเดียวก- นเลยก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเส- ยในเรื่องของความ- ักอย่างแน่นอน

  ผู้ที่เกิดวันพฤห- ส
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกั- นิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่- น่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกาย- ่องสว่าง ถึงจะสามารเพิ่มพ- ังของความเจริญรุ- งเรืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วหัวแม่มื- ก็ได้ ไม่ควรสวมแหวนนิ้- ก้อย ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้- ม่ควรสวมแหวนพร้อ- กันหลายวง เพราะจะทำให้เสีย- ลังในเรื่องของคว- มรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก

  ผู้ที่เกิดวันศุก- ์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษ- ะเป็นแฟชั่นหยักๆ- รือเป็นคลื่น หัวแหวนควรจะมีสี- ันหรือเป็นแหวนหล- ยหัวก็ได้ จะสามารเพิ่มพลัง- องความเจริญรุ่งเ- ืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วไหนก็ไ- ้ทั้ง 5 นิ้ว ผู้หญิงก็เช่นกัน สามารถสวมใส่แหวน- ด้ทั้ง 5 นิ้ว จะเป็นนิ้วใดก็ได- จะช่วยคุ้มครองได- ในทุกๆเรื่อง แต่การสวมแหวนซ้อ- กันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังใ- เรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคน- ี่รักอิสระเกินกว- าจะควบคุมได้

  ผู้ที่เกิดวันเสา- ์
  แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้ว- วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความ- อดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่- น่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วย- ัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีที่ค- อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลั- ของความเจริญรุ่ง- รืองได้

  ผู้ชายควรสวมแหวน- ี่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้ว- ัวแม่มือก็ได้เช่- กัน แต่ไม่ควรสวมแหวน- ี่นิ้วก้อยหรือนิ- วนาง จะเสียพลังในการค- ้มครอง ส่วนผู้หญิงควรสว- แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะสามารถคุ้มครอง- ด้ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้- ม่ควรสวมแหวนพร้อ- กันหลายๆวง จะทำให้เสียพลังใ- เรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการม- รักซ้อนซ่อนรัก

  ที่กล่าวมาทั้งหม- นี้เป็นความเชื่อ- นเรื่องของการเลื- อกสวมใส่แหวนที่น- ้วมือตามวันเกิด หากผู้ใดมีความเช- ่อในเรื่องของโหร- ศาสตร์ จะอ่านข้อมูลนี้แ- ้วนำไปปฎิบัติตาม- ็ไม่เสียหายแต่อย- ่างใด ลองดูนะคะ แล้วได้ผลเป็นเช่- ไรก็กลับมาเล่าให- เราได้ฟังบ้าง จะได้เป็นข้อมูลท- ่พิสูจน์แล้วยังไ- ละคะ ขอขอบคุณข้อมูลจา- INN ค่ะ